VKU hợp tác với VINK thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho thị trường Hàn Quốc

Sáng ngày 26/12/2022, Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng trao đổi phương án hợp tác với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *